Våra Förstelärare

Regeringen har inrättat karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare, så kallade förstelärare. På Hulebäcksgymnasiet finns det 19 förstelärartjänster.

En särskilt yrkesskicklig lärare ska framförallt arbeta för att eleverna ska nå bättre studieresultat. De ska kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt.

Förstelärarna bör även ha fördjupade kunskaper i det ämne eller det ämnesområde som hen undervisar i.

Övergripande uppdrag:

  • Genom formativt arbetssätt utveckla undervisningen
  • Sprida goda exempel och erfarenheter i arbetslag och ämnesgrupper
  • Medverka/bidra till utformning och innehåll vid studiedagar, t ex hålla i work-shop
  • Regelbundet träffa förstelärare på skolan för att utbyta erfarenheter
  • Utbyta erfarenheter med övriga förstelärare i kommunen (ca 1 ggr/termin)
  • Träffa skolans ledningsgrupp för avstämning
  • Representera förstelärarna i Skolutvecklingsrådet

Våra förstelärare

Ann Augustsson, Svenska, Tyska
Fokus på att öka elevens medvetande och delaktighet i sin inlärningsprocess i moderna språk. Genomför enkätundersökning bland språkkollegor och elever med syfte att komma fram till användbara metoder för att nå målen i moderna språk.

Anders Blomdahl, Idrott & Hälsa, svenska
Specialkompetens i läs- och skrivningens pedagogik, framförallt läs- och skrivsvårigheter. Fortbildar kollegor och utvecklar sin egen undervisning i arbete med elever som har behov av extra stöd. Pedagogiskt fokus: språkliga förmågor, motivation och utbildningsresultat.

Karin Celander, Kemi, Matematik
Kommer under läsåret 15/16 att lägga fokus på det formativa arbetssättet i arbetet som ämnesansvarig i kemi.Målet är att hitta metoder för att synliggöra elevernas utveckling kring förmågorna och att medvetandegöra den egna inlärningen Arbetet förmedlas vidare till kollegor på skolan.

Anna Ekman, Engelska, Svenska
Lägger fokus på elevens egen utveckling och lärande. Arbetar för att göra nätbaserade kurser lättillgängliga för elever, pedagogisk stödpersonal och föräldrar för att skapa ett lärande rum som sträcker sig utanför klassrummet

Maria Grundin, Svenska, Tyska
Sätter goda relationer med sina elever i centrum. Lägger stor vikt vid konstruktion av uppgifter och att tydliggöra processen i elevens arbete samt främja elevens förståelse för lärarens bedömningar. Kopplar innehållet i ämnesplaner till elevens självkännedom. Handleder skolans lärare i den statliga satsningen Läslyftet

Linda Gunnarsson, Fysik, matematik
Jobbar med att utveckla ett aktivt/kollaborativt klassrum, där eleverna lär av varandra och genom att själv vara aktiva i sitt lärande. Detta innebär bl.a. att använda arbetsformer som EPA ( Eget-Par- Alla), PEER instruction, gruppövningar och diskussioner med hjälp av whiteboardtavlor mm.

Claes Göran Hedlund, Företagsekonomi, ledarskap, juridik, samhällskunskap
Skapar med kommunikation och ledarskap en nära relation till elever som ger trivsel och arbetsro. Arbetet med gruppsamman-sättningar skapar motivation samt fokus på uppgiften i såväl klassrummet som i andra sammanhang för lärande.

Christina Sandström, Administration, Handel
Arbetar med att säkerställa hög kvalitet och måluppfyllelse inom APL - Arbetsplatsförlagt lärande - kopplat till ämnet/kurserna. Sprider goda exempel och kunskaper till alla arbetslag på skolan som projektledare. Leder Hulebäcks ämnesgrupp i APL. Deltar i GR-nätverk och branschråd för att stärka samarbetet skola&yrkesliv.

Lina Mattsson, Geografi, Samhällskunskap
Samordnare för Hulebäcksgymnasiets skolutvecklingsråd vars syfte är att främja och stimulera skolutveckling på hela skolan. Läsårets fokusområde är helhetssyn. Har även det övergripande ansvaret att se till att Skolutvecklingsrådets tankar sprids på skolan."

Johan Hultén, Matematik, Samhällskunskap
Arbetar med att konstruera förståelsebaserade påståendeprov som verktyg för elevers lärande avseende läsförståelse, begreppsuppfattning och kritiskt tänkande.

Pär Lydmark, Kemi, Biologi
Arbetar med olika metoder inom formativt arbetssätt för att utveckla bedömningen i klassrummet. Syftet är att gynna både elevens utveckling samt lärarens arbetsbelastning.

Fredrik Olofsson, Fysik, matematik
Har fokus på IKT (informations- och kommunikationsteknik i pedagogiken i ämnena matematik och fysik. Utvecklar möjligheterna med att sammankoppla formativt arbete med IKT. Undervisar på Chalmers kombinations-utbildning för lärare.

Sven Olsson, Geografi, Samhällskunskap
Arbetar med globala perspektiv i undervisningen samt med rollspels- och simuleringsmetodik som främsta verktyg för att ge eleverna möjlighet att komma till nya insikter i sitt eget lärande. Lokal lärarutbildare samt VFU-ledare på Göteborgs universitet.

Nicklas Hjelm, Samhällskunskap
Nyckeln till framgång med goda studieresultat, hög närvaro, trivsel och trygghet samt ordning och reda är det relationsskapande arbetssättet.

Paul Sahlin, Geografi, Historia, Samhällskunskap
Med ett tydligt, stöttande och positivt ledarskap skapas ett gynnsamt klassrumsklimat som främjar lärande, bildning och humanism. Brinner för internationella frågor och att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter genom upplevelsebaserat lärande (rollspel)

Lena Tidblom, Bildämnen
Arbetar med att lyfta de estetiska processernas betydelse för lärandet 
bl a genom att driva KULTURKRAFT – en fortbildningssatsning för estetlärare från kommunen och regionen. Kopplar estetiska teorier med praktisk gestaltning i bildundervisningen där elevens process och presentation står i fokus.

Senast ändrad