Specialpedagoger

Våra specialpedagoger finns till för dig!

Vad gör en specialpedagog?

 • Arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd, främst enskilt men även i grupp och i klassrummet.
 • Kartlägger och utreder elevers behov av särskilt stöd samt utarbetar åtgärdsprogram.
 • Följer upp och utvärderar olika stödinsatser.
 • Ger stöd till elever, lärare, och rektorer i pedagogiska frågor men även när det gäller skolutveckling samt frågor kring skolans totala arbetsmiljö.
 • Arbetar för att utveckla nya arbetsformer och verktyg som gynnar alla elevers utveckling.
 • Arbetar förebyggande så att elever inte ska hamna i studiesvårigheter.
 • Samarbetar med elevhälsan.
 • Hjälper till med kontakter till andra stödfunktioner i samhället.
 • …och mycket mer. Arbetet bygger på vad eleverna har för behov, vilket kan variera väldigt mycket.

När kan man behöva specialpedagogiskt stöd?

Om man på ett eller annat sätt inte klarar sina studier ska undervisande lärare först ge allmänt stöd. Om detta inte räcker till kan man behöva särskilt stöd. När det gäller pedagogiska svårigheter är det oftast specialpedagogen som är ansvarig för det särskilda stödet.

En elev kan behöva särskilt stöd

 • när man har olika typer av inlärningssvårigheter.
 • när man behöver hjälp med att strukturera sina studier.
 • när man behöver ha hjälp av tekniska hjälpmedel i undervisningen.
 • när man har en funktionsnedsättning som påverkar inlärningsförmågan.
 • …och mycket mer. Stödet är alltid individuellt anpassat så hur arbetet ser ut varierar från elev till elev.

Kontaktuppgifter till Specialpedagog

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.